รวม ‘สินเชื่อ’ กู้ฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบ ‘ภัยพิบัติ’ จาก ‘ออมสิน’

รวม ‘สินเชื่อ’ กู้ฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบ ‘ภัยพิบัติ’ จาก ‘ออมสิน’

ธนาคาร "ออมสิน" ออก "สินเชื่อ" ให้ "กู้ฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนและ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก "ภัยพิบัติ" พายุ "เตี้ยนหมู่"

ธนาคาร “ออมสิน” ปล่อย “สินเชื่อ” สำหรับ “กู้ฉุกเฉิน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจาก “พายุเตี้ยนหมู่” ทั้งประชาชนและกลุ่ม SMEs 

รวม ‘สินเชื่อ’ กู้ฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบ ‘ภัยพิบัติ’ จาก ‘ออมสิน’

 1. สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

วงเงินกู้: ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: 

- ปีที่ 1 = 0% ต่อเดือน
- ปีที่ 2-5 = 0.85% ต่อเดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ: 3-5 ปี ปลอดชำระคืนเงินใน 3 งวดแรก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ: 

- เป็นผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยหนาว และรวมถึงผู้ประสบอัคคีภัย

- มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

หลักประกันที่ต้องใช้*:

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

- มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

- ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 คน

- เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่น

สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้

- สมุดฝากเงินออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

- อสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตรา 2% ต่อปี ของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

*ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 2. สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

วงเงินกู้: ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย: 

- ปีที่ 1 = 0% ต่อปี
- ปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี
- ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ: สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

จำนวนเงินให้กู้: ให้กู้ได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมินอาคารในส่วนที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซม และไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะ กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

- มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี (ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)

- มีอาชีพและรายได้แน่นอน

- เป็นลูกค้ารายเดิมหรือลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ

- กรณีลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมที่มีหนี้ค้างชำระ ให้ชำระยอดค้างทั้งหมดก่อนเข้าร่วมมาตรการ

หลักประกัน:

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามวัตถุประสงค์การขอกู้ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ

การจ่ายเงินกู้:

จ่ายเงินกู้งวดเดียวเมื่อต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ หรือแบ่งจ่ายเป็นงวดตามผลการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมก็ได้ตามความต้องการของผู้กู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 3. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ 

สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ จากธนาคารออมสิน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย รวมถึงอัคคีภัย

วงเงินกู้: สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย:

- ปีที่ 1 = 3.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี
- ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

จำนวนเงินให้กู้: พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยกำหนดวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมของธนาคาร
- สินเชื่อระยะยาว ไม่มีหนี้ค้างชำระในวันที่ขอกู้เงิน
- สินเชื่อระยะสั้น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงิน
- สามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยงานเจ้าของบัญชีสินเชื่อเดิม
- เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้รับผลกระทบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ หรือโทรสอบถามข้อมูลที่ GSB Contact center 1115

ที่มา: ธนาคารออมสิน