ประกันสังคม’ พร้อม ‘เยียวยา’ ลูกจ้างว่างงาน จาก ‘โควิด-19’

ประกันสังคม’ พร้อม ‘เยียวยา’ ลูกจ้างว่างงาน จาก ‘โควิด-19’

“ประกันสังคม” พร้อม “เยียวยา” ลูกจ้างว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ลาออก จากสถานการณ์ “โควิด-19” รับสูงสุด 75% ของค่าจ้าง เช็คขั้นตอนที่นี่!!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการหลายประเภทได้รับผลกระทบต้องปิดหรือหยุดประกอบการส่งผลต่อลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนต้องหยุดงานชั่วคราวและไม่มีรายได้ สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ล่าสุด เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า หยุดงานเพราะโควิด ตกงาน หรือลาออก ก็ยังมีสิทธิประกันสังคมดูแลอยู่ !

สำนักงานประกันสังคมเร่งอนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละกรณี ดังนี้

 

  • ว่างงงานจากเหตุสุดวิสัย รับ50%ของค่าจ้าง
  • ถูกเลิกจ้าง รับเงิน 70%
  • ลาออก-สิ้นสุดสัญา รับเงิน 45% ของค่าจ้าง

 

ประกันสังคม’ พร้อม ‘เยียวยา’ ลูกจ้างว่างงาน จาก ‘โควิด-19’

คุณสมบัติในการรับเงินเยียวยา จากประกันสังคมลูกจ้าที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  •  ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน 
  •  ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย โดยการหยุดงาน ลูกจ้างม่ได้รับค่าจ้าง 

ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 

โดยที่ ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน ในส่วนของนายจ้างก็ไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน

 

ขั้นตอนการยื่นรับเงินเยียวยาจากประกันสังคม

การขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยต้องใช้เอกสารจากทั้งลูกจ้าง และนายจ้าง 

ส่วนของลูกจ้าง : (1)ลูกจ้างกรอกเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ สปส. 2-01/7 หลังจากนั้นมอบให้นายจ้างพร้อมแบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 

ในกรณีกักตัว ต้องใช้เอกสารประกอบด้วยคือ ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่สั่งให้กักตัว 

ส่วนของนายจ้าง : (2)นายจ้างรวบรวมเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7)  หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จากลูกจ้าง  และ (3)นายจ้างนำเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนบันทึกข้อมูลในระบบ E-service 

*ในกรณีที่นายจ้างใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน

**ทั้งนี้นายจ้างที่ยังไม่ได้สมัครใช้งาน E-service ของสำนักงานประกันสังคม สามารถสมัครใช้งานในเว็บไซต์ก่อน 

(4)หลังจากที่กรอกลงระบบ E-service แล้ว นายจ้างนำเอกสารเหล่านั้นส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  โดยต้องส่งภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลลงระบบ E-service5

(5)เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรก เงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ ในกรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทรสายด่วน 1506