ตลท.ชี้ธุรกิจทรัพยากร-เทคโนโลยี จ้างงานเพิ่มขึ้นท่ามกลางโควิด

ตลท.ชี้ธุรกิจทรัพยากร-เทคโนโลยี จ้างงานเพิ่มขึ้นท่ามกลางโควิด

ตลท.ส่องตลาดแรงงานบจ.ในช่วงโควิด-19 พบกลุ่มทรัพยากร-เทคโนโลยี จ้างงานเพิ่มขึ้น เหตุผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง ขยายการลงทุนใหม่ต่อเนื่อง สวนทางกับกลุ่มเกษตร-อาหารที่จ้างงานลดลงจากการปิดสาขา หยุดดำเนินธุรกิจบางส่วน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย SET Note ฉบับที่ 8/2564 เรื่อง “ส่องแรงงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ” ว่า ณ ปี 2563 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีจำนวน 743 บริษัท เพิ่มขึ้น 17 บริษัทจากปีก่อนหน้า โดยพบว่ามีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,608,495 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น 130,643 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อนหน้า

โดยมีพนักงานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET 1,542,749 คน และพนักงานจากบริษัทจดทะเบียนใน mai 65,746 คน และหากพิจารณาเป็นค่าเฉลี่ยการจ้างงานต่อบริษัท พบว่าค่าเฉลี่ยการจ้างงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai เท่ากับ 2,165 คน ขณะที่ค่าเฉลี่ยการจ้างงานของบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดในประเทศไทย เท่ากับ 66 คน

เมื่อพิจารณาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ที่รายงานข้อมูลจำนวนพนักงานต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 จำนวน 619 บริษัท พบว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,263,634 คน ลดลงจากปีก่อนหน้า 119,109 คน

ซึ่งประกอบด้วยพนักงานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET เท่ากับ 1,207,712 คน ลดลง 115,449 คน และเป็นพนักงานจากบริษัทจดทะเบียนใน mai เท่ากับ 55,922 คน ลดลง 3,660 คนจากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 และการแยกธุรกิจบางส่วนออกเป็นบริษัทย่อย ทำให้จำนวนพนักงานในบริษัทเดิมลดลง

ในปี 2563 การจ้างงานของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยบริษัทในกลุ่มทรัพยากรมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากที่สุด เนื่องจากบางบริษัทมีผลประกอบการดี มีกำไรต่อเนื่อง และบางบริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทเหล่านี้มีความต้องการพนักงานเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาการจ้างงานของบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพบว่าลดลงเป็นสัดส่วนมากที่สุด ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ประกอบกับบางบริษัทมีธุรกิจที่มียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางกิจการต้องปิดสาขา หรือหยุดดำเนินกิจการในบางส่วน เป็นเหตุให้บริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง