โควิดพ่นพิษมหกรรมบ้านฯ เลื่อนไปปี65 !

โควิดพ่นพิษมหกรรมบ้านฯ เลื่อนไปปี65 !

3 สมาคมฯ ประกาศเลื่อนจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ระหว่าง 7- 10 ต.ค.64 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ไปเป็นปี 65

หลังจากที่รอลุ้นกันมาพักใหญ่ว่าจะสามารถจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ได้หรือไม่ ล่าสุด คณะกรรมการ3 สมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ส่งจดหมายแจ้งเลื่อนการจัดงานไปปี2565 
 

เรื่อง        ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42

เรียน       สื่อมวลชน

อ้างถึง     จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564


 

ตามเอกสารอ้างถึง ด้วยสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42  จากกำหนดการเดิม ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ด้วยเหตุผลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น  จนถึงขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ยังมีการแพร่ระบาดและขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น  และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะคลี่คลายลงเมื่อใด  และด้วยข้อจำกัดทางด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของภาครัฐ  ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ได้  ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานทั้ง 3 สมาคมฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว  จึงใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดงานตามวันวลาข้างต้นออกไปก่อน  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายลง และภาครัฐได้มีการผ่อนปรนมาตรการทางด้านต่าง ๆ แล้ว  จึงจะมีการกำหนดวันเวลาในการจัดงานอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปในการกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดงานที่ชัดเจน จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และคณะกรรมการจัดงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากท่านในครั้งต่อๆไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์  ธรรมพีร)

ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ