บอร์ดJTSไฟเขียวลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มสูบ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่

บอร์ดJTSไฟเขียวลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มสูบ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่

บอร์ด JTS อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล "ศูนย์ซื้อขายคริปโต-โทเคน, นายหน้าซื้อขายโทเคน ,ผู้ค้าคริปโต -ผู้ค้าโทเคน,บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลฯลฯ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) หรือ JTS แจ้งว่า ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัทเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล

ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆเกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็ นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต)

ให้บริการเก็บข้อมูลประมวลผลตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการทํารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดําเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ความชํานาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”นอกจากนี้อนุมัติให้บริษัทเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งยังคงใช้ชื่อย่อหุ้น JTS และตราประทับของบริษัทฯ.เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 8 ต.ค.2564

162857967972