สรุปเงื่อนไข ครม.เคาะ ‘ลดค่าไฟ-ค่าน้ำ’ เยียวยาโควิดทั่วประเทศ

สรุปเงื่อนไข ครม.เคาะ ‘ลดค่าไฟ-ค่าน้ำ’ เยียวยาโควิดทั่วประเทศ

สรุปมาตรการ "ลดค่าไฟฟ้า" และ "ลดค่าน้ำประปา" เพื่อ "เยียวยา" ลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั่วประเทศ หลัง "มติ ครม." ไฟเขียวเคาะวงเงิน 12,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ มีผลในใบแจ้งหนี้เดือนก.ค.-ส.ค.

จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ก.ค.64 มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) โดยนอกจากเคาะเยียวยา จ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง  นายจ้าง และแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบแล้ว

ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใ้ช้จ่ายของประชาชน ผ่านการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ทั่วประเทศ วงเงิน 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • มาตรการลดค่าไฟฟ้า  

ให้สิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจ) ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ยึดค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเกณฑ์​ และมีวิธีคิดดังนี้

  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

  • กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

>> สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

>> สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้ที่มากกว่าหน่วยการหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 50

>> สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี  100 หน่วยแรก

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากกำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ได้รับยกเวินการรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าง จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

ทั้งนี้ การให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2564

  

  • มาตรการลดค่าน้ำประปา

ค่าน้ำประปา เสนอให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2564