ไทยฉีดวัคซีนสัดส่วนต่ำค่ากลางโลก

ไทยฉีดวัคซีนสัดส่วนต่ำค่ากลางโลก

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบ หลักการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของประเทศไทย ภายใต้ เป้าหมาย คือ การให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยไม่คิดมูลค่าด้วยความสมัครใจ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบ หลักการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของประเทศไทย ภายใต้ เป้าหมาย คือ การให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยไม่คิดมูลค่าด้วยความสมัครใจ และได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 50,000,000 คน ภายในเดือนต.ค. 2564 เพื่อรองรับการเปิดประเทศภายใน 120 วัน รวมทั้งจัดหาวัคซีนโควิดป้องกันโรคโควิด - 19

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบ(ร่าง) เกณฑ์การจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัด เดือนก.ค. 2564เป้าหมายให้บริการวัคซีน จำนวน 10,000,000 โดส ส่วนแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จำนวน 150,000,000 โดส ของประเทศไทย

ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดหาหรือดำเนินการเจรจาจองวัคซีนแล้ว 105,500,000 โดส (วัคซีน AstraZeneca จำนวน 61,000,000 โดส วัคซีน Sinovac จำนวน 19,500,000 โดส วัคซีนPfizer จำนวน 20,000,000 โดส และวัคซีน Johnson & Johnson จำนวน 5,000,000 โดส)  เสนอเพิ่มกรอบการจัดหาวัคซีนจาก 100,000,000 โดส ภายในปี 2564 เป็น 150,000,000 โดส ภายในปี 2565