สินเชื่อ 'SME มีที่ มีเงิน' ดอกเบี้ยต่ำ จาก 'ออมสิน' ขอกู้ได้ถึง 30 มิ.ย. 64 เช็ครายละเอียดที่นี่

สินเชื่อ 'SME มีที่ มีเงิน' ดอกเบี้ยต่ำ จาก 'ออมสิน' ขอกู้ได้ถึง 30 มิ.ย. 64 เช็ครายละเอียดที่นี่

ยังกู้ได้! สินเชื่อ "SME มีที่ มีเงิน" ดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคาร "ออมสิน" ลงทะเบียนขอกู้ผ่านเว็บไซต์ "www.gsb.or.th" ได้ถึง 30 มิ.ย. 64 วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทสำหรับนิติบุคคล และ 10 ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดา

ข่าวดี สำหรับ "SMEs" ที่กำลังประสบปัญหา "สภาพคล่อง" ธนาคาร "ออมสิน" ลงทะเบียน เสริมสภาพคล่องให้กิจการโดยการให้สินเชื่อ สำหรับผู้ที่ "มีที่ดิน" 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายละเอียดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจาก "ออมสิน" โครงการ "SME มีที่ มีเงิน" ดังนี้

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก

3. ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

ประเภทสินเชื่อ : เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ : 10,000 ล้านบาท

จำนวนเงินให้กู้ : ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่า มาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 10 ล้านบาท
- กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 50% ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด

อัตราดอกเบี้ย : 

- ปีที่ 1 0.10% ต่อปี
- ปีที่ 2 0.99% ต่อปี
- ปีที่ 3 5.99% ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ คือ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี ทั้งนี้ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชี เพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ยอย่างน้อย 6 เดือน

  •  หลักประกันการกู้เงิน 

1. ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อ เดิม และ/หรือ

- คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

- บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

  •  สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน ลงทะเบียนที่ไหนได้บ้าง ? 

1. เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เลือกเมนู "ลงทะเบียนเข้าร่วมสินเชื่อ SME มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว" หรือ คลิกที่นี่

2. อ่านรายละเอียดของสินเชื่อเบื้องต้น และกด "ลงทะเบียน"

162374729935

3. เลือกประเภทการประกอบธุรกิจ ระหว่างธุรกิจ "ในนามบุคคลธรรมดา" หรือ "ในนามนิติบุคคล" ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในนามบุคคลธรรมดามีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ส่วนในนามนิติบุคคลมีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

162374729973

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลที่สำคัญให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกด "ลงทะเบียน"

162374762453

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน 1115 

ที่มา: ธนาคารออมสิน