"ประโยชน์ภาษี"ปูทางอุตฯอนาคตโตต่อ

"ประโยชน์ภาษี"ปูทางอุตฯอนาคตโตต่อ

คณะรัฐมนตรี(ครม.) มติอนุมัติหลักการ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านพระราชกฤษฎีกา 4 ฉบับ และ  มาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package

เมื่อเร็วนี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) มติอนุมัติหลักการ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านพระราชกฤษฎีกา 4 ฉบับ และ  มาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) โดยหลักการแม้จะทำให้รัฐเสียรายได้จำนวนหนึ่งแต่เมื่อเท่ียบกับการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีความหมายครอบคลุมการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าด้วยการทรานส์ฟอร์มไปสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็น่าจะคุ้มค่า 

สำหรับกฎหมายที่ครม.เห็นชอบให้ขยายเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีออกไปอีกประกอบด้วย 1. ร่างพรฎ.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 2. ร่างพรฎ.ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ 3. ร่างพรฎ.ฯ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง 4. ร่างพรฎ.ฯมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง