เช็ค 'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ยางพารา-มันสำปะหลัง งวดที่ 4 ปีที่ 2

เช็ค 'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ยางพารา-มันสำปะหลัง งวดที่ 4 ปีที่ 2

"จุรินทร์" นำเคาะช่วยเกษตรกรส่วนต่าง "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ยางพารา-มันสำปะหลังงวดที่ 4 ปีที่ 2 "เกษตรกร" ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท

ติดตามความคืบหน้า นโยบาย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 4 ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้น ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 4 สำหรับ "เกษตรกร" ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 และมีกำหนดเก็บเกี่ยววันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีระยะเวลาเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน มีสิทธิได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ 1 มีนาคม 2564 นี้ อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.30 บาท

ประกันรายได้มันสำปะหลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทำให้เกษตรกรมันสำปะหลังได้ส่วนต่างชดเชยกิโลกรัมละ 0.20 บาท และงวดนี้จะมีเกษตรกรได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้จำนวน 100,546 ครัวเรือน 133,104 แปลง 1,276,781 ไร่ สืบเนื่องจากโครงการประกันรายได้นั้นดูแลผู้ปลูกมันสำปะหลังไว้ที่ 2.50 บาท/ต่อกิโลกรัม

  • ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน
  • หัวมันสดเชื้อแป้ง 25%
  • เกษตรกรมันสำปะหลังปีที่ 2 นี้ จำนวน 5.2 แสนครัวเรือน 

เกษตรกรมันสำปะหลัง

นอกจากนี้ ยังมีประกาศกระทรวงพาณิชย์อีกฉบับเรื่องกำหนดราคากลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ปี 2563/64 รอบที่ 4 ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่นายจุรินทร์ให้ติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการเกณฑ์แถลงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จ่ายเงินรอบที่ 4 มกราคม 2564 จ่ายเงินรอบที่ 4 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้คือ

  1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคายางที่ประกันรายได้ 60.00 บาทต่อกิโลกรัม งวดนี้ราคากลางอ้างอิงการขาย 54.93 บาทต่อกิโลกรัม จะได้รับชดเชย 5.07 บาทต่อกิโลกรัม
  2. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคายางที่ประกันรายได้ 57.00 บาทต่อกิโลกรัม งวดนี้ราคากลางอ้างอิงการขาย 46.99 บาทต่อกิโลกรัม จะได้รับชดเชย 10.01 บาทต่อกิโลกรัม
  3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคายางที่ประกันรายได้ 23.00 บาทต่อกิโลกรัม ราคากลางอ้างอิงการขาย 20.54 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรจะได้รับชดเชย 2.46 บาทต่อกิโลกรัม

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ปี 2563/64