'การบินไทย' ปี63ขาดทุนหนัก 1.41 แสนล้าน เหตุ รายได้ลด-ค่าใช้จ่ายพุ่ง

'การบินไทย' ปี63ขาดทุนหนัก 1.41 แสนล้าน เหตุ รายได้ลด-ค่าใช้จ่ายพุ่ง

"การบินไทย"ปี63 ขาดทุน1.41 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน1.2 หมื่นล้าน เหตุ รายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายคงที่สูง รวมถึงมีรายการพิเศษ 9.1 หมื่นล้าน

การบินไทย จำกัด (มหาชน)หรือ  THAI ปี 2563 ขาดทุน 141,170.73 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 12,042.40 ล้านบาท บริษัทฯ เนื่องจากมีรายได้รวมลดลง73.8% อยู่ที่ 48,311 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้  135,735 ล้านบาท  เพราะ ผลกระทบกระทบจากโควิด-19 ทำให้ รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 125,772 ล้านบาท (75.4%) รายได้จากการบริการอื่นๆ ลดลง 7,554 ล้านบาท (53.1%)  จากจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ 

สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 100,040 ล้านบาท (50.9%)สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและหรือ ปริมาณการขนส่ง และ/หรือจํานวนผู้โดยสารลดลงจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่ง และจํานวนผู้โดยสารที่ลดลง

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ในระดับสูงทําให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น287%จากปี ก่อน 35,695 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 91,978 ล้านบาท