'ก.เกษตร' เล็งของบชดเชยชาวสวนยาง อีก 4.9 พันล้านบาท

'ก.เกษตร' เล็งของบชดเชยชาวสวนยาง อีก 4.9 พันล้านบาท

คกก.บริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีมติเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 4.9 พันล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชยแก่เกษตรกรชาวสวนยางในงวดที่ 5 – 6

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่ออนุมัติงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 4,990.435 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางพารามีความผันผวนไม่สอดคล้องกับราคายางที่คาดการณ์ ณ ช่วงเวลาที่จัดทำโครงการฯ เสนอครม.เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งจากการคำนวณประเมินสถานการณ์ราคายาง ณ ปัจจุบัน คาดการณ์ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการชดเชยส่วนต่างราคาประกันในงวดที่ 5 – 6 วงเงินงบประมาณ 5,265.295 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติเบื้องต้น 9.7 หมื่นล้านบาท โดยได้ใช้ไปแล้ว และเหลือวงเงินเพื่อดำเนินโครงการในขณะนี้เพียง 384 ล้านบาท เท่านั้น

ทั้งนี้ วงเงินที่เสนอขอเพิ่มเติมดังกล่าว จะใช้เพื่อประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 4,880.621 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) บวก 1 ภายในวงเงินไม่เกิน 109.814 ล้านบาท

161416481222

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 นั้น การยางแห่งประเทศไทย( กยท.) ได้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,834,087 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. 1,142,294 ราย เกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยท. จำนวน 419,060 ราย และ คนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. 272,733 ราย

โดยได้กำหนดระยะเวลาการโอนเงินชดเชยไว้จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 2563 ครั้งที่ 2 เดือนพ.ย. 2563 ครั้งที่ 3 เดือนธ.ค. 2563 ครั้งที่ เดือนม.ค. 2564 ครั้งที่ 5 เดือนก.พ. 2564 และครั้งที่ 6 เดือนมี.ค. 2564 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินในเดือนถัดไปในแต่ละครั้ง

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. สั่งจ่ายเงินไปแล้ว ในงวดที่ 1 – 4 จำนวน 9,333.321 ล้านบาท คิดเป็น 96.04% ของวงเงินงบประมาณเงินชดเชยที่ ครม. อนุมัติ 9.7หมื่นล้านบาท คงเหลือในขณะนี้ 384 ล้านบาท

161416482329

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(บอร์ด กยท.) วันที่ 25 ก.พ.นี้ จะเสนอขอความเห็นชอบวงเงินที่ต้องใช้เพิ่มเติมในโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 2 จำนวน 4.9 พันล้านบาท หากได้รับความเห็นชอบจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ(กนย.)ในเดือน มี.ค.นี้ และครม. เห็นชอบต่อไป

ซึ่งวงเงิน 4.9 พันล้านดังกล่าว เป็นได้คำนวณจากฐานราคายาง 3 ปีย้อนหลังที่ราคายางช่วงนั้นตกต่ำมาก ต่างจากราคาในปัจจุบันที่ราคายางแผ่นปรับเพิ่มขึ้นแตะ 63 บาท แล้ว ดังนั้นหากครม.เห็นชอบตามวงเงินที่เสนอไป การเบิกจ่ายในโครงการจะเป็นไปข้อเท็จจริง ซึ่งจะใช้เงินเพิ่มเติมอีก ประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น

“ การเสนอของบประมาณดังกล่าวเบื้องต้นได้หารือกับสำนักงานประมาณแล้ว โดยเป็นการขอเผื่อเอาไว้ เป็นกรอบที่สามารถเบิกจ่ายกรณีเกิดปัญหาขึ้น ภายหลังจะไม่ต้องขอซ้ำอีก แต่กรณีใช้ไม่หมด เมื่อจบโครงการก็ต้องคืนอยู่แล้ว “