อย่าเข้าใจผิด ข้าว กข. 87 ไม่ใช่ หอมมะลิ

อย่าเข้าใจผิด ข้าว กข. 87 ไม่ใช่  หอมมะลิ

กรมการข้าว แจง กข.87 ไม่ใช่หอมมะลิแต่เป็นข้าวพื้นนุ่ม

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีช่อง Youtube
บางช่อง เผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของข้าวพันธุ์ กข.87 โดยมีเนื้อหาว่า ข้าว กข.87 เป็นข้าวหอมมะลิ และเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันคิดค้นขึ้น กรมการข้าวจึงขอชี้แจงว่า ข้าวพันธุ์ กข.87 เป็นพันธุ์ข้าวจัดอยู่ในกลุ่มข้าวพื้นนุ่มไม่ใช่หอมมะลิ และเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวทำการวิจัยและเสนอรับรองพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

161416222345

สำหรับพันธุ์ข้าว กข.87 นั้นมีแหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ โดยเริ่มจากการนำข้าวสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7 - 4 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ SPR90033-26-3-2-3-1 กับพันธุ์พิษณุโลก 2 ในฤดูนาปี 2546
ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 ได้ปลูกคัดเลือกแบบสืบประวัติในประชากร
ช่วงที่ 2 ถึง 6 (F2-F6) ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีทั้งในฤดูนาปรังและฤดูนาปีจนได้สายพันธุ์ที่คงตัวทางพันธุกรรมคือ PTT03019-18-2-7-4 แล้วนำไปปลูกประเมินและทดสอบลักษณะประจำพันธุ์และลักษณะทางการเกษตร
โดยดำเนินการทั้งในฤดูนาปรังและฤดูนาปี คือในปี
2550 ถึงปี 2553 ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
ในปี
2553 ถึงปี 2557 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ในปี 2558 ถึง ปี 2559  
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหลวง พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ในขณะเดียวกันได้วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี รวมทั้งทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในปี 2559 ถึงปี 2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิต

 ในฤดูนาปี 2561 ได้ปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหลวง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และในฤดูนาปี 2562 ได้ปลูกทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตในนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร รวมทั้งประเมินการยอมรับของเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ในส่วนของลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์ กข.87 นั้นมีลักษณะเป็น พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีอายุเก็บเกี่ยว 114 วัน ต้นมีความสูง 125 เซนติเมตร คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่
ใบ
สีเขียว ทรงกอตั้ง ใบธงยาว 38.0 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรงถึงปานกลาง ดอก/ช่อดอกรวงยาว 30.5 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว ผลผลิตเฉลี่ย 546 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 177 เมล็ด เมล็ดร่วงปานกลาง มีเมล็ดดีต่อรวงจำนวน 151 เมล็ด น้ำหนัก 1,000 เมล็ดเท่ากับ 26.9 กรัม
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์ เมล็ดข้าวเปลือกไม่มีหาง สีฟาง ขนาดยาว 10.27 มิลลิเมตร กว้าง 2.64 มิลลิเมตร หนา 2.04 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาวรูปร่างเรียว มีขนาดยาว 7.42 มิลลิเมตร กว้าง 2.22 มิลลิเมตร หนา 1.77 มิลลิเมตร ข้าวสารยาว 7.05 มิลลิเมตร กว้าง 2.11 มิลลิเมตร หนา 1.70 มิลลิเมตร มีคุณภาพการสีดีมากโดยมีข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 50.7 เปอร์เซ็นต์

สำหรับลักษณะอื่น ๆ มีปริมาณอมิโลสต่ำ (16.87เปอร์เซ็นต์) มีความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งสุกอ่อน โดยมีระยะทางการไหลของแป้งสุก 80 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ข้าวสุกนุ่มและค่อนข้างเหนียวให้ผลผลิตเฉลี่ย 734 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าผลผลิตของพันธุ์ กข31 (703 กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละ 4 และมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุด ถึง 1,053 กิโลกรัมต่อไร่อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคขอบ
ใบแห้ง และโรคไหม้ ลักษณะเด่นพิเศษ ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง