สพพ.​ปล่อยกู้รัฐบาลพม่าปรับปรุงไฟฟ้า1.4พันล้าน

สพพ.​ปล่อยกู้รัฐบาลพม่าปรับปรุงไฟฟ้า1.4พันล้าน

ครม.อนุมัติเงินกู้ผ่อนปรน 1.4 พันล้านบาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมืองย่างกุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของเมียนมา โดยความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในเขต North Okkalapa เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเมือง ในขณะที่ยังคงประสบปัญหาของระบบไฟฟ้า​ อาทิ ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าจำนวนและขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แรงดันกระแสไฟฟ้าตกสูง สูญเสียกระแสไฟฟ้าในระบบสูงมาก ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ดังนั้น​ จึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเขต North Okkalapa ประกอบด้วย ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 แห่ง ติดตั้งและปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า สายจำหน่าย และหม้อแปลงไฟฟ้า

สำหรับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน วงเงินให้กู้ 1.45​ พันล้านบาท​ อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี) ค่าธรรมเนียมบริหารของ สพพ. 0.15% ของวงเงินให้ความช่วยเหลือทั้งหมด

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ​ คือ​ ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา 
นิติบุคคลไทย​ การใช้สินค้าและบริการจากไทยไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าสัญญา
แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศและขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ