อุตฯไฮเทคผวาแรงงานขาด

อุตฯไฮเทคผวาแรงงานขาด

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ทำให้เกิดความสนใจเข้ามาลงทุนไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวนมาก และเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ทำให้เกิดความสนใจเข้ามาลงทุนไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวนมาก และเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อรับเเนวโน้มความต้องการที่ตอบสนองวิถีใหม่ หรือ นิวนอร์มอล 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ไทยกำลังประสบปัญหา ขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมดิจิทัล ดังนั้น 

บีโอไอจึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ เบื้องต้นมีตัวอย่างความร่วมมือหนึ่งได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในจัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรม