เศรษฐกิจ 'BCG' เพื่ออนาคต

เศรษฐกิจ 'BCG' เพื่ออนาคต

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bioeconomy,Circular Economy, Green Economy) หรือ “BCG” เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bioeconomy,Circular Economy, Green Economy) หรือ “BCG” เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

มีหลักการที่ต้องขับเคลื่อนผ่านนโยบายต่างๆ ได้แก่ 1.ปรับจากรัฐเป็นผู้ลงทุนหลัก ไปสู่เอกชนลงทุน2. ปรับการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อแก้ปัญหา ไปสู่การลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ 3. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณรายปี ไปสู่ระบบการจัดงบประมาณเพื่อการลงทุนแบบผูกพันต่อเนื่อง 4. ปรับการสนับสนุนทุนวิจัยรายโครงการ ไปสู่การ         สนับสนุนทุนวิจัยครบวงจร (วิจัย พัฒนา สู่การผลิตและจำหน่าย: RDIM)5. ปรับการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 6. ปรับการเติบโตของประเทศสู่ความแข็งแกร่งจากภายใน

     ภายใต้หลักการนี้ ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออก กำหนดขอบเขตการทำงานใน 3 เรื่องหลัก ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว และหากโฟกัสไปที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ก็มีแผนเฉพาะที่เกี่ยวกับบีซีจี เช่นกัน