กลุ่ม ปตท. 7บริษัท เลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯลดการแพร่โควิด-19

กลุ่ม ปตท. 7บริษัท เลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯลดการแพร่โควิด-19

“ชาญศิลป์” เผย กลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัท เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 ไม่มีกำหนด ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะที่บอร์ด ปตท. อนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตราเดิม

นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. (บอร์ด ปตท.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ออกไปก่อน

โดยยังคงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินปันผล รวมอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

158554877229

อย่างไรก็ตาม หากภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลาย จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมฯ ใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ทั้งนี้ การมติดังกล่าว เป็นการพิจารณษาตามที่ภาครัฐได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27  มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย อีกทั้ง ปตท.ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนของกลุ่ม ปตท.อีก 6 บริษัท ก็มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนเช่นกัน ประกอบด้วย ปตท.สผ. เดิมมีกำหนดจัดประชุมฯในวันที่ 30 มี.ค.63นี้ ,จีพีพีเอสซี วันที่ 1 เม.ย.63,จีจีซี วันที่ 2 เม.ย.63,ไทยออยล์ วันที่ 3 เม.ย.63,ไออาร์พีซี วันที่ 7 เม.ย.63, และพีทีทีจีซี วันที่ 9 เม.ย.63 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

158554878543

นายชาญศิลป์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ภาครัฐได้ผ่อนคลายข้อกำหนดเรื่องที่ต้องอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชี การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระก็สามารถใช้กรรมการเก่าทำงานไปก่อน ฉะนั้น กลุ่ม ปตท.จึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดประชุมฯออกไปก่อน แต่บริษัทยังจ่ายตามวันเวลาเดิมที่แต่ละบริษัทกำหนดไว้ โดยทั้งกลุ่ม ปตท.มีผู้ถือหุ้นราว 3-4 แสนคน และมีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 6-8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ทางกลุ่ม ปตท.และบริษัทในเครือ เช่น พีทีทีจีซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ผลิตหมวกและชุดคลุมอัดอากาศความดันบวก PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) ที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับสูง ใช้สวมตอนใส่ท่อหายใจของคนไข้ติดเชื้อรุนแรง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน ซึ่งจะสามารถส่งมอบชุดแรกๆ ให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง ตามเป้าหมายจะผลิตให้ได้ 500 ชุดในเดือนเมษายนนี้

โดยที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท.ยังระดมทุกแนวทางช่วยสนับสนุนทีมแพทย์ รักษาโรคโควิด-19 ทั้งการผลิต แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย เพื่อบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย