พาณิชย์สั่งห้ามข้าราชการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19

พาณิชย์สั่งห้ามข้าราชการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19

พาณิชย์ขอความร่วมมือข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ไม่ให้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาด หากใครเดินทางไปแล้วกลับมาให้หยุดราชการห้ามเข้ากระทรวงพาณิชย์

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า  เมื่อวันที 27 ก.พ.2563 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19
โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 ให้โรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งขณะนี้กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 แห่ง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ อิตาลี และอิหร่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จึงขอความร่วมมือโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการดังนี้
       
1.ขอความร่วมมือให้บุคคลากรในสังกัดรวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าทั้งหมด หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางในทุกกรณีไปยังพื้นที่ในประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 แห่ง
2.พิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลากรในสังกัดเดินทางไปยังพื้นที่ประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 แห่ง หากไม่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินทางไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3.หากพบว่ามีบุคคลากรในสังกัดเดินทางเข้าไปหรือผ่านไปในพื้นที่ในประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 แห่งให้หัวหน้าส่วนราชการเฝ้าระวังอาการติดโรคโควิด-19 ของบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย รวมทั้งสั่งการให้บุคลากรนั้นๆหยุดราชการ  และไม่เดินทางเข้ามาในกระทรวงพาณิชย์เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
4.การดำเนินการของหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 3ให้ใช้กับบุคลากรทุกคนของกระทรวงพาณิชย์ในกรณีต้องสงสัยว่าติดโรคโควิด-195.หากมีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้บุคคลากรตามข้อ3หรือข้อ4 ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้หยุดราชการของบุคคลากรดังกล่าวโดยไม่นับเป็นวันลาตามจำนวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ แต่ไม่เกิน 14 วันต่อเนื่อง
158279145522