รพ.กรุงเทพฯทุ่ม 8.5 หมื่นลบ.เทคโอเวอร์ 'บำรุงราษฎร์'

รพ.กรุงเทพฯทุ่ม 8.5 หมื่นลบ.เทคโอเวอร์ 'บำรุงราษฎร์'

BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯเตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน BH มูลค่ากว่า 8.5 หมื่นล้านบาท และออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 794.6 ล้านหุ้น เสนอขายแบบพีพี พร้อมปันผลงวดที่เหลืออีก 0.30 บาทต่อหุ้น ส่วนกำไรปี62 อยู่ที่ 1.55 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น69%

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ซึ่งปัจจจุบัน BDMS ถือหุ้น 24.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งคงเหลือหุ้นที่มีความประสงค์ทำคำเสนอซื้อเป็นหุ้นสามัญจำนวน 546.32 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 74.83% และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1.21 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.17% รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในราคา 125 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าเสนอซื้อจำนวน 85,612,731,500 บาท (กรณีมีการปรับราคาเสนอซื้อมูลค่ารวมการทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่าง 85,612,731,500 -102,735,277,800 บาท)

ทั้งนี้ที่ประชุมบอร์ดยังได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 79,460,009.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,589,200,189.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,668,660,199 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 794,600,095 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (พีพี) รวมถึงยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือปันผลจ่ายอีก 0.30 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 11 มี.ค.2563 และกำหนดจ่าย 24 เม.ย.2563

ส่วนด้านรายงานผลดำเนินงานปี 2562 พบว่ามีกำไรสุทธิ 15,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 9,191 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 83,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของโรคและการเติบโตของลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้ได้พิเศษจำนวน 5,464 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM