แผนการใช้ที่ดินในอีอีซี

แผนการใช้ที่ดินในอีอีซี

อีอีซี คือการพัฒนาที่ใช้การกำหนดพื้นที่มาเป็นกรอบของการพัฒนา ก่อนกำหนดรายละเอียดของการพัฒนาเข้าไปในพื้นที่นั้นๆ

แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม 20 ปี (2560-2580) กำหนดว่าต้องเชื่อมโยงกับแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)ซึ่งเมื่อ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)ให้ความเห็นชอบแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำรายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โดยหลักการแบ่งการใช้ประโยชน์เป็น 7 กลุ่ม จากที่ดิน 8.3 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง และครอบคลุมพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้ง ท่าเรือมาบตาพุด พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

รวมถึงพื้นที่อื่นนอกเหนือ เช่น เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ที่ลงทุนโดยภาคเอกชน ซึ่ง กพอ.และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิจารณาตามหลักวิชาการผังเมือง เพื่อให้ผังเมืองดังกล่าวตอบโจทย์การใช้งานของพื้นทีอีอีซี ได้ครอบทุกมิติ ทั้ง ด้านโลจิสติกส์ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรมใหม่ และการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ