'ถาวร' ตรวจเยี่ยม-มอบ 3 นโยบาย เชื่อมไทย เชื่อมโลก

'ถาวร' ตรวจเยี่ยม-มอบ 3 นโยบาย เชื่อมไทย เชื่อมโลก

"ถาวร"ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ภายใต้แนวคิด "เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ภายใต้แนวคิด "เชื่อมไทย เชื่อมโลก" ที่ สำนักงานบริษัท ไทยสมายล์ฯ พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประจำนายถาวร เสนเนียม) โดยมี นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ และนางชลิตา ลีลายุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายสรุปภารกิจ โครงการสำคัญ และผลการดำเนินงาน

นายถาวร เสนเนียม ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร บริษัท ไทยสมายล์ฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ โดยเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ ไปยังธุรกิจภาคบริการอื่น ๆ โดยใช้แบรนด์ไทยสมายล์เป็นตัวนำร่อง เช่น การขนส่งสินค้า การขายสินค้าบนเครื่องบิน การเพิ่มกลยุทธ์ที่แตกต่างจากสายการบิน Low Cost ลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เพิ่มตารางการบินให้มากขึ้น และให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการซ่อมบำรุง และบุคลากรการบิน โดยลดค่าใช้จ่ายเพื่อไปสู่เป้าหมายในการทำกำไรสูงสุดโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย กับ บริษัท ไทยสมายล์ ควรทำงานร่วมกันแบบประสานในทุกด้าน ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด เสมือนเป็นบริษัทเดียวกัน ทั้งด้านการจัดการ การปฏิบัติการ การบริการ การจัดเส้นทางการบิน และการตลาด เพื่อไม่ให้เกิดความเปรียบเทียบและแข่งขันระหว่างกัน

2. การปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรอื่น บริษัท ไทยสมายล์ ควรหาความชัดเจนในการวางแผนเส้นทางการบิน ควรหลีกเลี่ยงการบินทับเส้นทางระหว่าง บริษัท การบินไทย กับ บริษัท ไทยสมายล์ เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกันเอง และการสับสนของผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้า ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น เช่น กรุงเทพ-เชียงใหม่, กรุงเทพ-ภูเก็ต รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อเส้นทางบินของการบินไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเส้นทางที่มีกำไร เนื่องจากการบินไทยมีนโยบายรับซื้อบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ร้อยละ 90 ดังนั้นสายการบินไทยสมายล์ควรลดขนาดและลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนกับการบินไทย เช่น ตัวแทนจำหน่าย การตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการจำหน่ายบัตรโดยสารต้องไม่แข่งกับการบินไทย

3. การปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรอื่น โดยดำเนินการเที่ยวบินร่วม (CodeShare Flight) กับสายการบินอื่น และเข้าร่วมเป็นสมาชิก Star Alliance Connecting Partner โดยการบริการให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกับการบินไทย ด้านการบริการและภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน ไม่เปรียบเทียบกัน เสมือนเป็นสายการบินเดียวกัน และควรจัดทำ Action Plan และแผนฟื้นฟูสำหรับติดตามและสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป