วิธีเลือกของขวัญ

วิธีเลือกของขวัญ

การดื่มเมาแล้วขับ ถือเป็นต้นเหตุหลักในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้คน ซึ่งปีที่แล้วมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ 3,791 ครั้ง และผู้เสียชีวิต 463 คน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รณรงค์เรื่องการให้เหล้า เท่ากับแช่งด้วยการสร้างทัศนคติ ให้คนไทย เลือกของขวัญสุขภาพที่มีคุณค่าทางใจและมีประโยชน์ด้านสุขภาพต่อผู้รับมากขึ้น เน้นการให้ของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการไม่มีเหล้า โดยร่วมมือกับพลังของเยาวชนที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ได้ร่วมกันรณรงค์สื่อสาร เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลไร้แอลกอฮอล์

ผลสำรวจพฤติกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลต่างๆ จากโครงการประเมินผลการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2562 ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAAB) พบว่า มีผู้ที่เคยได้รับของขวัญเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ 8.8 % ซึ่งลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับผลสำรวจปี 2561 ที่มีอยู่ 11.3% ส่วนในกลุ่มที่เคยได้รับของขวัญเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 60.9 % ได้รับน้อยลง ขณะที่ 33.6% ยังได้รับเป็นปกติ มีเพียง 1.7% เท่านั้นที่ได้รับมากขึ้นแสดงให้เห็นได้ว่าแอลกอฮอล์การรณรงค์ช่วยให้การดื่มและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์ลดลง

สำหรับของขวัญที่ควรค่ามอบให้แก่คนที่รัก สสส. ได้มีนำเสนอ 4 ทางเลือกที่ดีต่อใจ ของขวัญจริงใจ ไม่มีเหล้า ได้แก่ 1.หนังสือ คือการให้ปัญญา หนังสือช่วยให้สัมพันธภาพในครอบครัวกลับคืนมา 2. สินค้าที่สนับสนุนการออกกำลังกาย เช่น อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น 3. ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี และ 4.สินค้าโอท็อป สินค้าชุมชนท้องถิ่น กระจายรายได้ให้ท้องถิ่น

วิธีเลือกของขวัญ