ส่อง LTF ผลตอบแทนเด่นปี 2019

ส่อง LTF ผลตอบแทนเด่นปี 2019

เปิดโผ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) ที่ให้ผลตอบแทนเด่นในรอบ 3 ปีและ 10 ปี ย้อนหลัง

“กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” (Long Term Equity Fund) หรือที่รู้จักกันในชื่อ LTF เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน LTF แต่ละกองอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งแบบปันผล และไม่ปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ที่ทำตามเงื่อนไขถือครบตามกำหนด 5 ปี หรือ 7 ปีตามที่แต่ละกองทุนกำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ปี 2562 นี้นับเป็นปีสุดท้ายที่สามารถซื้อกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีได้ แต่สำหรับคนซื้อ LTF อยู่เดิมยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของกองทุน LTF ที่เคยซื้อไป ก่อนจะขายออกเมื่อครบกำหนดเวลา 

สำหรับอันดับกองทุน LTF ที่ดำเนินงานได้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุดในรอบ 3 ปี และ LTF ที่ได้ผลตอบแทนโดดเด่นในรอบ 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ก่อนจะเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ปี 2020 จากการจัดอันดับของ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (Wealth Magik) ปรากฏว่า 

157642581577

กองทุน LTF ที่จัดอันดับมาจากกองทุน LTF ทั้งหมด โดยสำหรับผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังทั้งหมด 10 อันดับ ได้แก่

1. SCBLT2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 6.86% 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

2. KFLTF50 (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50)
จากบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KrungsriAsset)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 6.07% 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

3. KS50LTF (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.84%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

4. JB25 LTF (กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.63%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล

157647296628

5. TISCOLTF-B (กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B)
จาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCOAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.56%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

6. KEQLTF (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.25%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

7. KSET50LTF (กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.15%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

8. SCBLT1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.08%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล

9. TDLTF (กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCOAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.01%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล

10. TISCOLTF-A (กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCOAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 4.99%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

157647303712

ส่วนในระยะยาวกองทุนที่ลงทุน 10 ปี LTF ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด 10 อันดับ ได้แก่  

1. CG-LTF (กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
ความเสี่ยงระดับ 6 
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 13.03%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

2. B-LTF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) 
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 12.34%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

3. 1SG-LTF (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว)
จาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ONEAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 12.33%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

4. MS-CORE LTF (กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว)
จาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (MAMT)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 12.04%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

157647305611

5. VALUE-D LTF (กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว)
จาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM)
ความเสี่ยงระดับ 6 
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 12.03%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล

6. UOBLTF (กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (UOBAM) 
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 11.93%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

7. KFLTFDIV (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KrungsriAsset)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 11.40%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล

8. PHATRA LTFD (กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล)
จาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (PhatraAM)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 11.23%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล

9. ABLTF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (ABERDEEN)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 11.13% 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล 

10. K20SLTF (กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล)
จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)
ความเสี่ยงระดับ 6
ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 11.00%
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตามการจัดอันดับนี้เป็นเพียง ณ เวลาหนึ่ง ผลตอบแทนในอดีตของแต่ละกองทุน ไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต เนื่องจากประสิทธิภาพของกองทุนจะแปรผันไปตามสถานการณ์ความเสี่ยงของกองทุน ทรัพย์สินที่ลงทุน นโยบายในการบริหารงานของแต่ละกองทุน รวมถึงสภาพตลาดแต่ละช่วงประกอบด้วย ดังนั้น จึงไม่มีกองทุนที่ดีที่สุด มีเพียงกองทุนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด ฉะนั้นผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาการลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุนทุกครั้ง