ก.ล.ต. ไฟเขียวใบอนุญาตThaiBMA เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ไฟเขียวใบอนุญาตThaiBMA เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ก.ล.ต. มีมติอนุมัติให้ใบอนุญาตการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อทดสอบระบบ Distributed Ledger Technology (DLT) ในโครงการ Regulatory Sandbox เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ออกใหม่ในตลาดรองได้อย่างรวดเร็ว

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้แก่ ThaiBMA ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) เพื่อช่วยลดระยะเวลาการนำตราสารหนี้ออกใหม่ของผู้ลงทุนเข้าซื้อขายในตลาดรอง โดย ThaiBMA ได้จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้โดยใช้เทคโนโลยี DLT ซึ่งจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ได้แก่ ผู้ลงทุน ผู้ออก ผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน ศูนย์รับฝาก และหน่วยงานกำกับดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลตราสารหนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาในกระบวนการปิดสมุดทะเบียน

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ThaiBMA มีเป้าหมายที่จะลดปัญหาในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งในเรื่องการใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของผู้ถือตราสาร และการขาดศูนย์กลางข้อมูลที่ครบถ้วน อันเป็นผลจากการที่ระบบข้อมูลนายทะเบียนตราสารหนี้แต่ละรายไม่ได้เชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยการทดสอบระบบดังกล่าวในสภาพแวดล้อมจริงภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox จะถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตลอดจนกระบวนการอื่นในตลาดทุนต่อไปได้ในอนาคต

ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้โครงการการนำ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนได้อีกด้วย