อีอีซีเดินหน้าวางฐานอุตฯดิจิทัล

อีอีซีเดินหน้าวางฐานอุตฯดิจิทัล

ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี มีเป้าหมายการพัฒนาหลายส่วน ซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาภายใต้อีอีซีนี้ จึงเกิดแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอีอีซีโดยมีวิสัยทัศน์ว่าด้วย

ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี มีเป้าหมายการพัฒนาหลายส่วน ซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการพัฒนาภายใต้อีอีซีนี้ จึงเกิดแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลเพื่อรองรับอีอีซีโดยมีวิสัยทัศน์ว่าด้วย

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอีอีซีให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค ผ่านการทำงานทั้งด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจระดับโลก สนับสนุน Digital Park [email protected] ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและสร้างนวัตกรรม ด้านดิจิทัลของภูมิภาค

การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสนับสนุนการยกระดับ digital skills ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล โดยเฉพาะสำหรับพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง

ตามแผนข้างต้นชี้ให้เห็นว่า อีอีซีมีแนวโน้มเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่มีเรื่องของเทคโนโลยีดิทัลเป็นฐานของอุตสาหกรรม

157517773713