การแพทย์ยุคใหม่ในอีอีซี

การแพทย์ยุคใหม่ในอีอีซี

การสาธารณสุข เป็นอีกหนึ่งแผนพัฒนาในอีอีซี เพราะเป็นสิ่งจำเป็นของการการพัฒนาเมือง ในยุค4.0นี้

อนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) มีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขในพื้นที่  อีอีซี 14 โครงการ งบประมาณ 3 พันล้านบาท
ผ่านจัดตั้งศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัลฮับ) ด้านการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์หรือ การศึกษาเกี่ยวกับการหาดีเอ็นเอและรหัสพันธุกรรม เพื่อยกระดับด้านการแพทย์จีโนมิกส์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อีอีซีเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ
โดยจะลงทุนโครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านแพทย์จีโนมิกส์ ซึ่งรัฐบาลจะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนเครื่องมือ 1,250 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา5ปี
ในส่วนการลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ ปัจจุบันมีนักลงทุนรายประเทศ สนใจจะมาลงทุนในโครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ เช่น สหรัฐ เกาหลีใต้ และจีน โดยคาดว่าจะมีเงินลงทุนจากเอกชนราว 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จะเร่งพิจารณาการลงทุนจากเอกชนต่อไป

อ่านข่าว-อีอีซีเดินหน้าตั้งเมดิคัลฮับ คาดดึงเงินลงทุน2หมื่นล.