เล็งหั่นโควตารับซื้อไฟฟ้า 'โซลาร์ภาคประชาชน' หลังปชช.เข้าร่วมต่ำกว่าเป้า

เล็งหั่นโควตารับซื้อไฟฟ้า 'โซลาร์ภาคประชาชน' หลังปชช.เข้าร่วมต่ำกว่าเป้า

“พลังงาน” เล็งหั่นโควตารับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพีดีพี 2018 โยกให้โรงไฟฟ้าชุมชน หลังพบประชาชนเข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ในปีนี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างทบทวนโครงการโซลาร์ภาคประชาชนสำหรับปี 2563 ใหม่ หลังจากพบว่า แนวโน้มยอดติดตั้งโซลาร์ภาคประชาชนโครงการนำร่องปีนี้ไม่ถึงเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ โดยโครงการโซลาร์ภาคประชาชน จะยังคงดำเนินการต่อไป แต่จะปรับเป้าหมายรับซื้อต่อปีให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ขณะเดียวกันจะนำโควตาโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่กำหนดส่งเสริม 10,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี2561-2580 (PDP 2018) ไปจัดสรรโควตาบางส่วนให้กับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนด้วย โดยโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน จะเป็นลักษณะการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานเชื้อเพลิง(Hybrid) ซึ่งสามารถใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

ส่วนจะราคารับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 1.68 บาทต่อหน่วยนั้น กำลังพิจารณาว่าจะปรับหรือไม่ แต่อยู่บนพื้นฐานต้องไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าโดยรวม

“การปรับสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชนและโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าวคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายใน 3 เดือนนี้ หรือภายในสิ้นปีนี้”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้เปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเป้าหมายกำหนดให้ประชาชนในชนบทต้องได้รับประโยชน์เป็นหลัก

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่เปิดรับข้อเสนอมาตั้งแต่เดือน พ.ค.2562 มีผู้สนใจค่อนข้างต่ำ โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 มีผู้สมัครร่วมโครงการและได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 121 ราย รวมประมาณ 685 กิโลวัตต์