'ทูตพาณิชย์' ลงพื้นที่เชื่อมโยงภูมิภาคสู่ตลาดโลก

'ทูตพาณิชย์' ลงพื้นที่เชื่อมโยงภูมิภาคสู่ตลาดโลก

"กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ" นำทูตพาณิชย์ทั่วโลกสัญจรคุยผู้ประกอบการ เกษตรกรเจาะข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้ ประมง เจาะลึกการทำตลาดนอก

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมพาณิชย์สัญจรเพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ตลาดโลก โดยนำทูตพาณิชย์จากทั่วโลกลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 29 – 30ส.ค. และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย. เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และสินค้าประมง

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ การให้คำแนะนำการเจาะตลาดเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยทูตพาณิชย์ว่าสินค้าใดบ้างที่มีศักยภาพในการเข้าไปเจาะตลาดในประเทศต่างๆ

รวมถึงแนวทางและวิธีการในการเจาะตลาดแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เรียนรู้ภาพรวมการตลาด แนวโน้ม และทิศทางตลาด เพื่อบุกเข้าสู่ตลาดโลก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ และถือเป็นการหาช่องทางตลาดส่งออกใหม่ๆให้กับสินค้าของไทย

นอกจากนี้ มีสัมมนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ รวมถึงให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และการมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และกาแฟวังน้ำเขียว และจำนวน 5 สินค้า ได้แก่ ส้มโอหอมควนลัง (สงขลา) ทุเรียนสาลิกาพังงา (พังงา) ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง (พัทลุง) จำปาดะสตูล (สตูล) และกาแฟเมืองกระบี่ (กระบี่) ให้กับชุมชนในภาคใต้ รวมทั้งการลงพื้นที่ชุมชนด่านเกวียนซึ่งเป็นชุมชนที่กระทรวงพาณิชย์ปั้นให้เป็นชุมชน อี -คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ “สมาร์ทวิลเลจออนไลน์” ซึ่งเป็นการประยุกต์จากหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) มาใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของไทย” นางสาวบรรจงจิตต์กล่าว

นางสาวบรรจงจิตต์ เสริมว่าการลงพื้นที่สงขลาจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางกับผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลท้องถิ่น สินค้าเกษตรและอาหาร และประมง การศึกษาดูงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อหาแนวทางการขยายตลาดร่วมกัน

นอกจากนี้ มีพิธีเปิดการฝึกอบรมการค้าออนไลน์ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior) ให้กับยุวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมร่วมทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดโดยมีประเด็นหารือหลักได้แก่ การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ และลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และสำรวจจุดเชื่อมไทย - มาเลเซีย และมีการประชมหารือภาครัฐ และเอกชนเรื่องแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นหารือหลักได้แก่ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน จุดเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับมาเลเซีย การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการค้าและการขนส่งข้ามแดนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น