อุตฯซ่อมบำรุงอากาศยาน 'อาเซียน'

อุตฯซ่อมบำรุงอากาศยาน 'อาเซียน'

สนามบินอู่ตะเภาและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นโครงการที่มีความสำคัญอันดับสูงในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน 15 ล้านคนต่อปี และสามารถซ่อมบำรุงอากาศยานจำนวน 3 ลำต่อครั้ง

โครงการฯนี้มีมูลค่า 2 แสนล้านบาท หรือ ราว 6 พันล้านดอลลาร์ ในรูปแบบร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 โครงการประกอบด้วยอาคารผู้โดยสารและศูนย์ธุรกิจการค้า สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยายประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงอากาศยาน และศูนย์ฝึกอบรมการบิน

อุตฯซ่อมบำรุงอากาศยาน 'อาเซียน'

โครงการลักษณะอย่างนี้ เป็นที่สนใจของหลายประเทศในภูมิภาค โดยสิงคโปร์มีสิทธิประโยช์ทางภาษีหลายด้านเช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-15 ปี ขณะที่มาเลเซีย 10 ปี และไทย 12 ปี นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 5% สูงสุด 10 ปี ส่วนมาเลเซีย ลดหย่อนภาษีอากรด้านการลงทุน 100% และไทยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 17% (ต่ำสุดในอาเซียน)

ไม่เพียงสิทธิประโยชน์ที่แต่ละประเทศมอบให้ ศักยภาพแต่ละแห่งที่มีอยู่ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน