ฝึกทักษะแรงงานป้อนอีอีซี รับอุตสาหกรรมในอนาคต

ฝึกทักษะแรงงานป้อนอีอีซี รับอุตสาหกรรมในอนาคต

​สถาบันพัฒนาแรงงานนานาชาติ เปิด 2 โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อนบ้าน ผึกเทคโนโลยีชั้นสูง ตั้งเป้าปี 62 จำนวน 2,580 คน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประเทศระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือจีเอ็มเอส ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน(ยูนนาน) และไทย

โดยปี 2562 ตั้งเป้า 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ มีเป้าหมายจำนวน 2,000 คน ดำเนินการแล้วจำนวน 1,926 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากประเทศลาว 342 คน, กัมพูชา 160 คน, เมียนมา 162 คน, มาเลเซีย 60 คน และไทย 1,202 คน และโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป้าหมาย 580 คน ดำเนินการแล้วจำนวน 269 คน
นายสุชาติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 10-19 มิ.ย. 2562 สถาบันจะดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการพัฒนาผู้ประเมินด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากประเทศเมียนมา จำนวน 21 คน หลักสูตร 60 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์งานพัฒนาฝีมือแรงงาน การประเมินและสามารถออกแบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยังประเทศของตนได้

​นางถวิล กล่าวว่า บุคลากรของประเทศกลุ่มจีเอ็มเอสจะเป็นบุคลากรของภาครัฐ ครูฝึก ที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อขยายผลการฝึกให้กับแรงงานในประเทศของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักลงทุนไทยในเขตติดต่อ ช่วยเสริมเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนตามแนวชายแดน

สำหรับการฝึกด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สถาบันดำเนินการฝึกในหลายสาขา เช่น เทคนิคบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านการฝึกอบรมการขับรถลากจูงเพื่อไปทำงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ภาพ-doe.go.th)