สังคมสูงวัย ดันไทยสู่เมดิคัล ฮับ

สังคมสูงวัย ดันไทยสู่เมดิคัล ฮับ

อุตสาหกรรมการแพทย์เป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ภาครัฐเร่งผลักดันเพื่อให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และมีมูลค่าเพิ่มมาก

ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการแพทย์คือตลาดอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งประเมินว่าในประเทศไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จากปัจจัยการสนับสนุนของภาครัฐ

อีกปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การจับเอาอุตสาหกรรมการแพทย์เข้ามาอยู่ในแผนอีอีซีก็คือการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยสังคมผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical tourism ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มขึ้น 25% จำนวน 9 แสนราย ในปี 2558

สังคมสูงวัย ดันไทยสู่เมดิคัล ฮับ

ทั้งนี้ เป้าหมายของประเทศไทย จะเป็นตลาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายในปี 2564

โดยส่วนสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของไทยเป็นจริงคือมูลค่าตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประสบความสำเร็จ การเพิ่มขึ้นของความต้องการบริการทางการแพทย์ การฟื้นฟูร่างกายและการดูแลรักษาติดตามอาการอันเกิดจากโรคต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป้นผลจากการขยายตัวของปัจจัยสังคมผู้สูงอายุนั่นเอง