ประกาศ 13 กิจการบิน เข้าข่ายพรบ.ร่วมทุน

ประกาศ 13 กิจการบิน เข้าข่ายพรบ.ร่วมทุน

“ครม.” ไฟเขียวร่างประกาศบอร์ดพีพีพี 12+1 กิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต้องเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน 2562 ครัวการบิน บริการเชื้อเพลิง ซ่อมอากาศยานเข้าข่าย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 เม.ย. มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แห่งพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เสนอ

โดยพบว่า มีจำนวน 12 กิจการที่เกี่ยวกับพ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ได้แก่ 1.ครัวการบิน 2.คลังสินค้า 3.ระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานอุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง 4.อุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง 5.การบริการขนส่งสัมภาระที่เกิดการตกค้างระหว่างเดินทาง

6.การให้บริการด้านผู้โดยสาร 7.การให้บริการรักษาความปลอดภัย 8.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูลและบอกทิศทางแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน 9.การให้บริการล้างเครื่องบินด้วยระบบเคลื่อนที่ 10.การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 11.การก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้สนามบิน และ12.การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน ส่วนกิจการบริการซ่องบำรุงอากาศยาน กำหนดให้เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องตามพ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจการร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) นั้น อัยการสูงสุด ได้พิจารณาแล้วว่า กิจการดิวตี้ฟรีไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน