ครม.อนุมัติต่างชาติพำนักระยะยาว ทำประกันสุขภาพได้ป้องรพ.หนี้สูญ

ครม.อนุมัติต่างชาติพำนักระยะยาว ทำประกันสุขภาพได้ป้องรพ.หนี้สูญ

ไฟเขียวปรับเกณฑ์วีซ่าชั่วคราวระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในไทยระยะยาวและมีอายุ50 ปีขึ้นไปโดยให้ทำประกันภัยวงเงิน 4 หมื่นบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เสนอ

โดยกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในไทย แต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลจึงก่อให้เกิดปัญหาหนี้สูญแก่สถานพยาบาลโดยเฉพาะในสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกลไกและมาตรการคุ้มครองชาวต่างชาติทางด้านสุขภาพ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องผลักดันนโยบายการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ ในระยะเริ่มแรกของนโยบาย สธ. พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการนำร่องในกลุ่มคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) เนื่องจากผู้ขอรับการตรวจลงตราฯ กลุ่มดังกล่าว หมายถึง กลุ่มคนต่างด้าวทุกสัญชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีอายุการตรวจลงตรา 1 ปี และขออยู่ต่อได้ปีต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทอื่น

ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ให้มีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักรโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท           กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org สำหรับผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าการทำประกันสุขภาพของไทยตามที่กำหนดด้วยเช่นกัน