พิมเขียวสร้างคนสร้าง 'อีอีซี'

พิมเขียวสร้างคนสร้าง 'อีอีซี'

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นเมกกะโปรเจกที่ไม่ใช่ต้องการแค่โครงสร้างพื้นฐานด้านวัตถุแต่ต้องการคนที่จะมาใช้วัตถุที่สร้างขึ้นเหล่านั้น

เพื่อขับเคลื่อนให้อีอีซีเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงมีการตั้งคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาบนแนวทางหลักๆดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ให้ตรงตามความต้องการของงานหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ อีอีซี อย่างแท้จริง โดยการวางเป้าหมายการศึกษาใหม่ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ จัดรูปแบบการศึกษา-การเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของงาน เพื่อให้บุคคลากรมีรายได้ที่ดี และมีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐาน

พิมเขียวสร้างคนสร้าง 'อีอีซี'

นอกจากนี้ จะต้องสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียน – วิทยาลัยอาชีวะ – มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ทั้งในด้านทักษะความรู้ วิชาชีพ การสื่อสาร และศักยภาพในการปรับตัวต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่ และมีจำนวนบุคลากรคุณภาพเพียงพอ2. การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและการศึกษาขึ้นใหม่