สศอ.จับมือพันธมิตร ตั้งศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์

สศอ.จับมือพันธมิตร ตั้งศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์

จับมือพันธมิตรพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการออกแบบระบบหุ่นยนต์พร้อมทั้งรวบรวมมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดเดียว คาดว่าจะดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการกลางปีนี้

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานโรโบติกส์ เอไอ แอนด์ อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ในการเริ่มต้นการพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านโครงการการพัฒนา Cyber Industrial Transformation Platform พร้อมส่งเสริม SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) เพื่อการยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและแก้ไขกระบวนการที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการในปัจจุบัน และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) 

โดยพัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และ ผู้ให้บริการออกแบบระบบ พร้อมทั้งรวบรวมมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเสนอความต้องการเข้าปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการที่เป็นคอขวดและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในส่วนของลูกค้าผู้ที่มีความต้องการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Demand side) ผู้ให้บริการออกแบบระบบ System Integrator: SI (Supply side) สถาบันทางการเงิน ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ  เช่น สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) เป็นต้น