มจธ.เปิดโชว์เคสใหญ่อุต4.0

มจธ.เปิดโชว์เคสใหญ่อุต4.0

จัดกิจกรรมแสดงผลงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ชี้เศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมขนผลงานนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยร่วมจัดแสดง

รายงานข่าวจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26-27 มี.ค.นี้ มหาวิทยาลัยจะจัดงาน “KMUTT Creativity & Technology Showcase”ครั้งที่ 2 ในธีม “Digitalization for Smart Life and Smart Industry” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายThailand 4.0 หรือIndustry 4.0 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม หน่วยงานต่างๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ใหม่ และมีโอกาสนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในงานได้จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับต่างๆ รวมทั้งการแสดงผลงานจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านงานวิจัยและความเข้มแข็งในด้านต่างๆ และเป็นการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในบริบทของโลก (World technology trends)

สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่เห็นว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องยกระดับประเทศใหม่เพื่อความอยู่รอด และเพื่อเป็นการสร้างฐานความเจริญครั้งใหม่ของประเทศ ดังนั้นอีอีซีได้กลายเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์4.0

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยและพัฒนากำลังคนอีอีซีเพื่อสร้างเครือข่ายและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม