ปั้นแรงงานรองรับอีอีซี ดันไทยขึ้นฐานการผลิต

ปั้นแรงงานรองรับอีอีซี ดันไทยขึ้นฐานการผลิต

กระทรวงแรงงาน ประเมิน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี หนุนตลาดแรงงานโตต่อเนื่อง ผนึกกำลังรัฐและเอกชน ปั้นนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานรองรับ ติวเข้มใน สปก. หวังไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์เอเชีย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตกำลังแรงงาน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในตลาด และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มีมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการเติบโต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และทั่วประเทศ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า คาดว่าความต้องการแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นใน10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่อีอีซี กพร. จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับนักศึกษาปวส.ปีที่ 2
ทั้งนี้พบว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฝึกอบรมจำนวน 185 คน จากวิทยาลัยเทคนิค 14 แห่ง อาทิ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.-5 เม.ย. 2562 (150 ชั่วโมง) หลังจากนั้นจะไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกิจการในกลุ่มสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็นเวลาอีก 8 เดือน และนักศึกษาผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาจบการฝึกอบรมทั้งสิ้น 168 คน

“ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ ได้สร้างประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยยกระดับนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกทำงาน สถานประกอบกิจการได้พนักงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หนุนไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย”