ปชช.อยากได้ของขวัญจากรบ. กว่า52%จี้แก้ปัญหาศก.ปากท้อง

ปชช.อยากได้ของขวัญจากรบ. กว่า52%จี้แก้ปัญหาศก.ปากท้อง

โพลล์สำรวจปชช.อยากได้ของขวัญจากรบ. กว่า52%จี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้อง เผยเชื่อ "เพื่อไทย" 27% และ "พลังประชารัฐ" 16% ให้ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 จากประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสิ่งที่ประชาชนอยากได้ เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากรัฐบาลชุดใหม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากได้มากที่สุดจากรัฐบาลชุดใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 ระบุว่า แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง รองลงมา ร้อยละ 20.69 ระบุว่า แก้ปัญหาพืชผลทางเกษตร และพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ร้อยละ 9.66 ระบุว่า แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ร้อยละ 7.27 ระบุว่า เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ร้อยละ 3.99 ระบุว่า เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 1.60 ระบุว่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น การคมนาคม ถนน รถไฟ ร้อยละ 1.12 ระบุว่า แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0.79 ระบุว่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละ 2.48 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ สร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง พัฒนาระบบการศึกษาไทย ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ และเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ

สำหรับพรรคการเมืองที่จะสามารถให้ของขวัญปีใหม่ 2562 ตามที่ประชาชนต้องการได้ (10 อันดับแรก) พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 27.71 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 21.25 ระบุว่า ไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะสามารถให้ของขวัญปีใหม่ 2562 ตามที่ ต้องการได้ อันดับ 3 ร้อยละ 16.53 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 16.37 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 5.91 ระบุว่าเป็น พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 6 ร้อยละ 4.71 ระบุว่า ขอดูนโยบายของแต่ละพรรคก่อน อันดับ 7 ร้อยละ 2.24 ระบุว่าเป็น พรรคเสรี รวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 9 ร้อยละ 1.04 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย และอันดับ 10 ร้อยละ 0.56 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ

ด้านโครงการที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.00 ระบุว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าประชารัฐ รองลงมา ร้อยละ 15.09 ระบุว่า โครงการแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ร้อยละ 12.46 ระบุว่า โครงการ ที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน (เช่น บ้านล้านหลัง ให้สิทธิทำกินในที่ดินของรัฐ) ร้อยละ 11.90 ระบุว่า ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 10.22 ระบุว่า โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต (เช่น เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกที่ 72 ชั่วโมง) ร้อยละ 5.75 ระบุว่า การจัดระเบียบสังคม (เช่น รถตู้ รถแท็กซี่ คูคลอง หาบเร่ แผงลอย) ร้อยละ 4.63 ระบุว่า โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง ร้อยละ 4.15 ระบุว่า โครงการกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 2.96 ระบุว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน ร้อยละ 1.36 ระบุว่า ตลาดประชารัฐ ร้อยละ 1.28 ระบุว่า ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี (EEC) ร้อยละ 0.72 ระบุว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม (เช่น โรงไฟฟ้าจากขยะ) ร้อยละ 0.32 ระบุว่า การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 0.24 ระบุว่า การแก้ไขการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ร้อยละ 0.16 ระบุว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร้อยละ 1.52 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่มีโครงการใดที่อยากให้สานต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน ร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ และร้อยละ 0.08 ไม่แน่ใจ