กลุ่มเบบี้บูมเมอร์นิยมเสพข่าวทีวี-สื่อใหม่

กลุ่มเบบี้บูมเมอร์นิยมเสพข่าวทีวี-สื่อใหม่

ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยพฤติกรรมการรับ“ข่าวสาร” คนกรุงเทพฯและปริมณฑล พบกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เสพข่าวผ่านสื่อทีวี –สนใจข่าวการเมือง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ทำการสำรวจ “พฤติกรรมการรับข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน ” ด้วยวิธีเก็บแบบสอบถาม ในช่วงเดือนก.ค.2559  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 800 คน  เพศชาย 44% เพศหญิง 56%  การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  52.8% รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 22.8%  อายุแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ เจนเนอเรชั่น Y อายุระหว่าง 19-36 ปี  65.1%  เจเนอเรชั่น X อายุระหว่าง 37-51 ปี 21% เบบี้บูมเมอร์ อายุระหว่าง 52-70 ปี  7.5% และ เจเนอเรชั่น Z อายุระหว่าง 12-18 ปี    6.4% 

นางสาวกนกกาญจน์  บัญชาบุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ  โดยแบ่งกลุ่มประชาชนตามช่วงอายุ ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามเจเนอเรชั่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่น X เจนเนอเรชั่น Y และเจเนอเรชั่น Z  เพื่อหาลักษณะสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นที่มีต่อสื่อมวลชน 

พบว่า กลุ่มเบเบี้บูมเมอร์ อายุระหว่าง 52-70 ปี มีพฤติกรรมในการรับข่าวสารคือ ไม่เชื่อ = ไม่เสพ”  รับข่าวสารจากแหล่งที่ตนเองให้ความเชื่อถือ  ชอบสื่อดั้งเดิม เพิ่มเติมคือสื่อใหม่”  คือยังให้ความไว้วางในสื่อดั้งเดิม แต่มีการรับข่าวสารผ่านทางสื่อใหม่มากขึ้น  

พฤติกรรมทั่วไปในการรับข่าวสารของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ที่มีความน่าสนใจ มีดังนี้ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์รับข่าวสารทางโทรทัศน์บ่อยที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และวิทยุ ตามลำดับ

ข่าวที่กลุ่มเบเบี้บูมเมอร์รับชมมากที่สุด 65% คือ ข่าวการเมือง รองลงมาคือข่าวเหตุการณ์สำคัญ 60% และข่าวอาชญากรรม 50%  ช่วงเวลาที่รับชมรายการข่าวทางโทรทัศน์มากที่สุดคือ 10.30 น. – 15.30 น. โดยรายการข่าวที่รับชมได้แก่ รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง 3 สัดส่วน 30%  รายการข่าวเที่ยงช่อง 7 ช่อง 7 สัดส่วน  21.7%  รายการชัดข่าวเที่ยง ช่องไทยรัฐทีวี และรายการตู้ ปณ.ข่าว 3 ช่อง 3 เอสดี 15% เท่ากัน 

สัดส่วน 70% ของเบบี้บูมเมอร์ เชื่อว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่นำเสนอข่าวด้านการเมืองและประเด็นสังคมในหลายด้าน และหากรับข่าวสารทางสื่อออนไลน์จะเลือกรับข่าวสารจากแหล่งต้นตอข่าวที่ให้ความเชื่อถือ คือสำนักข่าวที่เป็นทางการ