'อรรชกา' เผย 5 อุตสาหกรรมดาวเด่นปี 2559

'อรรชกา' เผย 5 อุตสาหกรรมดาวเด่นปี 2559

"อรรชกา" รมว.อุตสาหกรรม เผยผลงาน 1 ปี คาดจีดีพีอุตสาหกรรม ปี 2559 คาดขยายตัว 2% พร้อมโชว์ 5 อุตสากรรมดาวเด่นปีหน้า

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลงานรอบ 1 ปี ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลในสี่ด้าน คือ 1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2. การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 3. การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและ 4. การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตต่างๆให้มีความรวดเร็วขึ้น การแก้ปัญหาผังเมืองที่กระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การปรับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่คาดว่าจะมีการลงทุนใหม่ในระบบเศรษฐกิจ พร้อมกับมีการจัดระบบการทำงานรูปแบบใหม่ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ในปี 2559 จะส่งเสริม และพัฒนาเอสเอ็มอีให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น โดยจะสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ พร้อมกับการพัฒนาผู้ประกอบการเดิม และฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับด้านการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมประสิทธิภาพแรงงาน และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมสนับสนุน เพื่อเร่งสร้างความสามารถทางการแข่งขันและก้าวข้ามการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ขณะที่ จีดีพีอุตสาหกรรมปี 2559 คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2 ขณะที่ปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5

สำหรับอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเป็นดาวเด่นในปีหน้ามี 5 อุตสากรรม ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,150,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 แบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 900,000 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 และเป็นการผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 1,250,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 , 2. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 โดยเฉพาะ ชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป 3. อุตสาหกรรมอาหาร จากระดับการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น 4. อุตสาหกรรมเซรามิก คาดว่าจะขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และ 5.อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยภายใน 5 ปีข้างหน้า พื้นที่ปลูกอ้อยจะเพิ่มขึ้น จาก 10.53 ล้านไร่ เป็น 16 ล้านไร่ จะเพิ่มผลผลิตอ้อย จาก 105.96 ล้านตัน เป็น 180 ล้านตัน น้ำตาลทราย จาก 11.34 ล้านตัน เป็น 20.36 ล้านตัน เอทานอล จาก 2.5 ล้านลิตร/วัน เป็น 5.38 ล้านตัน/วัน สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จาก 1,542 เมกะวัตต์ เป็น 4,000 เมกะวัตต์ สร้างรายได้เพิ่มให้กับเศรษฐกิจเป็น 450,000 ล้านบาท จากเดิม 200,000 ล้านบาท