คลังเผยยอดเก็บรายได้9เดือนต่ำกว่าปีก่อน4.2%

คลังเผยยอดเก็บรายได้9เดือนต่ำกว่าปีก่อน4.2%

คลัง เผย ยอดเก็บรายได้ 9 เดือนปีงบ 57 อยู่ที่ 1.55 ล้านลบ. ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.2%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) ว่ารัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 1,557,934 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 68,115 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 มีสาเหตุหลักจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและการส่งมอบรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบทั้งโครงการแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า รวมถึงในปีที่แล้วมีการนําส่งรายได้จากการประมูลให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz ในขณะที่ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวนทั้งสิ้น 1,898,782 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 45,168 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 ทําให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 340,848 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 60,809 ล้านบาท ที่มีสาเหตุหลักมาจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังสุทธิ 42,135 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 401,657 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 187,887 ล้านบาท ทําให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 213,770 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 391,282 ล้านบาท

“ฐานะการคลังที่เข้มแข็งจะเป็น5ปัจจัยที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาคการคลังของประเทศ โดยการปฏิรูประบบภาษี การรักษาวินัยทางการคลัง และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวต่อไป” นายกฤษฎา กล่าว