เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 พร้อมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก วันที่ 12 - 14 ก.ย.นี้

ความคืบหน้า เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ของผู้มีสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2566 ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดโอนเงินผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย จะได้รับสิทธิ ดังนี้

  • โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2566

ในวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่น หรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 ดังนี้

  • เกิดก่อน 1 เม.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ เม.ย. - ก.ย.2566 ได้ 600 บาท
  • เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ พ.ค. - ก.ย.2566 ได้ 500 บาท
  • เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิ.ย. - ก.ย.2566 ได้ 400 บาท 
  • เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ค. - ก.ย.2566 ได้ 300 บาท
  • เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ส.ค. - ก.ย.2566 ได้ 200 บาท
  • เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ย.2566 ได้ 100 บาท

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวัน/เดือน/ปีเกิด ดังนี้

เดือนกันยายน 2566

  • เกิดก่อน 1 ม.ค.2494 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 12 ก.ย. 2566 
  • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2494 - 31 ธ.ค.2500 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 13 ก.ย. 2566
  • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2501 - 31 ส.ค.2506 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 14 ก.ย.2566

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์