เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน โอนงวดแรกวันไหน

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน โอนงวดแรกวันไหน

ตรวจสอบ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน รวม 6 เดือน เมษายน-กันยายน โอนงวดแรกวันไหน และยืนยันสิทธิวันสุดท้ายเมื่อไหร่ ?

จากรณี คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้อนุมัติแนวทางการจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2566 นั้น

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนตรวจสอบไทม์ไลน์โอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" งวดแรกได้วันไหน และสามารถยืนยันสิทธิ วันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ ? 

กรมบัญชีกลาง แจ้งจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ดีเดย์ 12 ก.ย.นี้ โดยแบ่งกลุ่มการโอนเงินตาม วัน/เดือน/ปีเกิด ดังนี้ 

 • เกิดก่อน 1 เม.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ เม.ย. - ก.ย.2566 ได้ 600 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ พ.ค. - ก.ย.2566 ได้ 500 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิ.ย. - ก.ย.2566 ได้ 400 บาท 
 • เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ค. - ก.ย.2566 ได้ 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ส.ค. - ก.ย.2566 ได้ 200 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ย.2566 ได้ 100 บาท

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน โอนงวดแรกวันไหน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทม์ไลน์การโอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ 

เดือนกันยายน 2566

 • เกิดก่อน 1 ม.ค.2494 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 12 ก.ย. 2566 
 • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2494 - 31 ธ.ค.2500 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 13 ก.ย. 2566
 • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2501 - 31 ส.ค.2506 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ส.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 7 ก.ย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 14 ก.ย.2566

เดือนตุลาคม 2566 

 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ก.ย.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 3 ต.ค.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 ต.ค.2566 

เดือนพฤศจิกายน 2566 

 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 ต.ค.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 1 พย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 พ.ย.2566

เดือนธันวาคม 2566 

 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 ยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 พ.ย.2566 วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 30 พย.2566 จะได้รับการโอนเงินในวันที่ 6 ธ.ค.2566

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน โอนงวดแรกวันไหน

 • ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC)

สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 • ผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)

สามารถแจ้งความประสงค์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทาง

 1. เว็บไซต์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (คลิก) หรือที่ welfare.mof.go.th 
 2. ขอรับที่กรมบัญชีกลาง
 3. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด

และยื่นเอกสารได้ที่ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566

 

 

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/เดือน โอนงวดแรกวันไหน