เช็กเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายวันไหนบ้าง ได้กี่บาท

เช็กเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายวันไหนบ้าง ได้กี่บาท

กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน

อัปเดต เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ล่าสุด นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 และ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด โดยสามารถเช็กรายละเอียดได้ที่นี่เลย

ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้)

สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (คลิก) หรือที่ welfare.mof.go.th หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 ดังนี้

 • เกิดก่อน 1 เม.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ เม.ย. - ก.ย.2566 ได้ 600 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-30 เม.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ พ.ค. - ก.ย.2566 ได้ 500 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 พ.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิ.ย. - ก.ย.2566 ได้ 400 บาท 
 • เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ค. - ก.ย.2566 ได้ 300 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ส.ค. - ก.ย.2566 ได้ 200 บาท
 • เกิดระหว่าง 1-31 ส.ค.2506 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ย.2566 ได้ 100 บาท

กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด ดังนี้
เดือนกันยายน 2566

 • เกิดก่อน 1 ม.ค.2494 โอนเงินวันที่ 12 ก.ย.2566
 • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2494 - 31 ธ.ค.2500 โอนเงินวันที่ 13 ก.ย.2566
 • เกิดระหว่าง 1 ม.ค.2501 - 31 ส.ค.2506 โอนเงินวันที่ 14 ก.ย.2566

เดือนตุลาคม 2566 

 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 โอนเงินวันที่ 6 ต.ค.2566

เดือนพฤศจิกายน 2566 

 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 โอนเงินวันที่ 6 พ.ย.2566

เดือนธันวาคม 2566 

 • เกิดก่อน 1 ก.ย.2506 โอนเงินวันที่ 6 ธ.ค.2566

 

เช็กเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายวันไหนบ้าง ได้กี่บาท

 

เช็กเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายวันไหนบ้าง ได้กี่บาท