บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินงวดสุดท้าย รายเก่า รายใหม่ ทำตามนี้รับสิทธิต่อ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินงวดสุดท้าย รายเก่า รายใหม่ ทำตามนี้รับสิทธิต่อ

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด (22 มี.ค.2566) เงินเข้างวดสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 ที่ผู้ถือบัตรฯ รายเดิมจะยังสามารถได้รับสิทธิ และจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด (22 มี.ค.2566) เงินเข้างวดสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 ที่ผู้ถือบัตรฯ รายเดิมจะยังสามารถได้รับสิทธิ และจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ในรอบใหม่ที่จะผูกกับบัตรประชาชนแทน

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจน งวดที่ 3 หรืองวดสุดท้ายเดือนมีนาคม 2566 โดยรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัตร มีดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 66)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตร เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินงวดสุดท้าย รายเก่า รายใหม่ ทำตามนี้รับสิทธิต่อ

 

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการ ยืนยันตัวตน ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 11,383,700 ราย

จำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,122,950 ราย

การยื่นอุทธรณ์ สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง คือ

1.ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) หรือเว็บไซต์ welfare (คลิก) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น.ของทุกวัน

2.ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

สิทธิสวัสดิการ รอบใหม่

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง ได้แก่

 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
 • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

สามารถใช้บริการระบบขนส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.30 น. เป็นต้นไป

4.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 

1. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1130

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1129  

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 086-848-1284 

4.การประปาส่วนภูมิภาค (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1125

5.การประปานครหลวง (คลิกที่นี่) เบอร์ติดต่อ 1662

ลงทะเบียนค่าน้ำ ค่าไฟ เริ่มได้รับสิทธิเมื่อไหร่?

 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 
 • ลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
 • ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ การประปานครหลวง (กปน.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 และกรณีลงทะเบียนสำเร็จหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละหน่วยงาน จะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ ค่าบริการในเดือนถัดไป และไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์