เปิด 20 บริษัทผ่านอุทธรณ์คุณสมบัติขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 5,000 เมก

เปิด 20 บริษัทผ่านอุทธรณ์คุณสมบัติขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 5,000 เมก

สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อ 20 บริษัท 27 รายการเสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกว่า 5,000 เมกะวัตต์ ที่ผ่านการอุทธรณ์คุณสมบัติแล้ว

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กล่าวว่า ในการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2565โดยได้กำหนดการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) รวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้าราว 5,203 เมกะวัตต์

ซึ่งภายหลังสำนักงาน กกพ. ได้ปิดระบบ REP แล้ว มีผู้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า รวม 670 โครงการ แบ่งเป็น 1. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 272 โครงการ และ 2. ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 398 โครงการ คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 17,400 เมกะวัตต์ โดยสำนักงาน กกพ. ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ จำนวน 27 รายการ 20 บริษัท ประกอบด้วย ประเภทเชื้อเพลิง พลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ได้แก่ บริษัท แอท เอนเนอจี วัน จำกัด, บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (2 คำเสนอขายไฟฟ้า), บริษัท เมธา เอนเนอยี่ โซลูชั่น จำกัด, บริษัท เค.พี.เอส จำกัด (2 คำเสนอขายไฟฟ้า)

บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท มุ่ยเฮง กรุ๊ป จำกัด, บริษัท อิเรเดียน โซล่า จำกัด, บริษัท นวดีพลังงาน จำกัด, บริษัท นวกิจ โซลาร์เซลล์ จำกัด, บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด, บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด (2 คำเสนอขายไฟฟ้า), บริษัท ธนเจริญทรานสปอร์ต (2019) จำกัด, (2คำเสนอขายไฟฟ้า), บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิทอล จำกัด, บริษัท อิเรเดียน โซล่า จำกัด, (2 คำเสนอขายไฟฟ้า), บริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด, (2 คำเสนอขายไฟฟ้า), บริษัท เอททูลอสบา เอ็นเนอร์ยี่ 5 จำกัด, บริษัท สมาร์ท คลีน ซิสเท็ม 2 จำกัด

ประเภทพลังงานลม ได้แก่ บริษัท พลังงานลมธรรมชาติ จำกัด  (2 คำเสนอขายไฟฟ้า)

และประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บริษัท เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด

สำหรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 256532573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2564) พ.ศ. 2565 ไม่มีผู้ใดผ่านการพิจารณาอุทธรณ์

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาต่อไป