เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ปี 2565/66 ธ.ก.ส.เคาะจ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้ข้าว" 6 งวดรวด เช็กเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 24 พ.ย.65

ความคืบหน้าโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/2566 หรือโครงการ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ โดยงวดที่ 1 - งวดที่ 6 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นี้

ล่าสุด นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (ปี 4) เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แล้ว

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/66 (ปี 4) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิม ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และส่วนต่างการชดเชย  "ประกันรายได้ข้าว" สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในแต่ละงวด (งวดที่ 1-6 ) ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โครงการ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 

งวดที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,398.42 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,583.20 บาท ส่วนต่าง 416.80 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,140.10 บาท ส่วนต่าง 859.90 บาท/ตัน

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,401.02 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,514.52 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,357.06 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,555.32 บาท ส่วนต่าง 444.68 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,606.47 บาท ส่วนต่าง 393.53 บาท/ตัน

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

งวดที่ 3 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 22-28 ต.ค. 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,450.84 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,518.91 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,304.50 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,551.88 บาท ส่วนต่าง 448.12 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,719.40 บาท 280.60 บาท/ตัน

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

งวดที่ 4 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,385.04 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,001.46 บาท 
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,143.90 บาท 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,532.63 บาท ส่วนต่าง 467.37 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,982.94 บาท ส่วนต่าง 17.06 บาท/ตัน

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,009.64 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,197.71 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,225.53 บาท
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,874.04 บาท ส่วนต่าง 125.96 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,467.85 บาท ส่วนต่าง 532.15 บาท/ตัน

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

งวดที่ 6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12– 18 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,140.32 บาท 
 • ข้าวเหนียว ตันละ 12,188.36 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,603.47 บาท ส่วนต่าง 396.53 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,556.81 บาท ส่วนต่าง 433.19 บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,370.09 บาท ส่วนต่าง 629.91 บาท/ตัน

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

สำหรับในงวดที่ 7 - งวดที่ 33 ก็จะประกาศทุก 7 วัน ขอให้ติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน วิทยุชุมชน หรือเสียงตามสาย

 

อธิบดีกรมการค้าภายใน ยังเปิดเผยต่อไปอีกว่า นอกเหนือจากโครงการประกันรายได้ รัฐบาลยังได้อนุมัติมาตรการ คู่ขนาน สำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร โดยคงหลักการเช่นเดียวกับปี 1 - ปี 3 ได้แก่ มาตรการชะลอขาย โดยให้เกษตรกรจัดเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเอง ซึ่งรัฐจะช่วยค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2.5 ล้านตัน เพิ่มจากปีก่อนที่ 2.0 ล้านตัน และเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษรตรกร

โดยสามารถ กู้ยืมจาก ธ.ก.ส. และรัฐช่วยดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา 1 ปี โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านตัน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตาม ที่กำหนด รวมทั้งได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง จึงขอให้เกษตรกรตรวจสอบชื่อบัญชีให้ตรงกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะติดตามการซื้อขายข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อหรือโกงน้ าหนัก แจ้งสายด่วน 1569

ตรวจสอบ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ดังนี้ 

 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

 1. หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 2. สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 3. เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

เช็ก "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง 6 งวดรวด - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore