ประเดิม8แสนรายจ่ายประกันรายได้ข้าวไร่ละพันงวดแรกโอน24พ.ย.นี้

ประเดิม8แสนรายจ่ายประกันรายได้ข้าวไร่ละพันงวดแรกโอน24พ.ย.นี้

บอร์ดธ.ก.ส.เคาะจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1 พันบาท ประเดิม 8 แสนราย วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เริ่มงวดแรก 24 พ.ย.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566 วงเงินรวม 8.1 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนกว่า 4.68 ล้านครัวเรือนนั้น วันนี้(21พ.ย.)บอร์ดธ.ก.ส. ได้อนุมัติการจ่ายเงินจ่ายงวดแรก 24 พ.ย.65 นี้ วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกร 8 แสนราย สำหรับช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1 พันบาท ไม่เกิน 20 ไร่โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการโอนเงินวันแรก

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1 พันบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 2หมื่นบาทต่อครัวเรือน

2.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1.5 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1.4 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1.1 หมื่นบาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 1.2 หมื่นบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

มาตรการคู่ขนาน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น ผ่าน 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว โดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกต่ำวงเงินสินเชื่อรวม 2.55 หมื่นล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกร นอกจากนี้จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก 1.5 พันบาทต่อตัน กรณีเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตนเอง

4.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 สำหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป กำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อรวม 1 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ซึ่งคิดจากสถาบันฯ เพียง 1%ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566