ครม.เห็นชอบแผนกู้เงิน “กองทุนน้ำมัน” ทยอยกู้ 2 ส่วนจนครบ 1.5 แสนล้านบาท

ครม.เห็นชอบแผนกู้เงิน “กองทุนน้ำมัน” ทยอยกู้ 2 ส่วนจนครบ 1.5 แสนล้านบาท

ครม. เห็นชอบแผนการกู้เงินกองทุนน้ำมัน 1.5 แสนล้านบาท โดยแบ่งการกู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก 3 หมื่นล้านบาท และส่วนที่ 2 อีก 1.2 แสนล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ให้กับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กระทรวงพลังงาน ที่ได้ผ่าน ครม.ไปแล้วเมื่อเดือนก.ย. 2565 ดังนั้นวันนี้ ( 25 ต.ค.) ครม. จึงเห็นชอบแผนการกู้เงินตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การกู้ยืมในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินจะทยอยดำเนินการเป็น 2 ครั้ง และส่วนที่ 2 วงเงินกู้ส่วนที่เหลืออีก 120,000 ล้านบาท ซึ่งทยอยดำเนินการ 5 ครั้ง (วงเงินที่ 3 ถึงวงเงินที่ 4) โดยจะดำเนินการกู้เงินได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้ตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ฐานะการเงินของกองทุนน้ำมัน หรือสภาวะตลาดเงินในช่วงเวลานั้นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้ กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16 ต.ค. 2565 ติดลบ 1.25 แสนล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมีวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจมีผลกระทบเรื่อยไปถึงปี 2566 ถือเป็นช่วงเข้าฤดูหนาว อาจทำให้ราคาเชื้อเพลิงตลาดโลกผันผวน กระทบกับราคาของสินค้าอุปโภคและบริโภค จะส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน ดังนั้น กองทุนน้ำมันจึงต้องรักษาเสถียรภาพของราคาให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ

“ปัจจุบันกองทุนน้ำมันมีราคาจ่ายสูงกว่ารายรับ โดยมีรายจ่ายวันละ 22 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 6,682 ล้านบาท รัฐจำเป็นต้องลดภาระประชาชน และช่วยเหลือไม่ให้กระทบกับราคาสินค้าต่างๆ ดังนั้น การอนุมัติครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องการกู้เงินใหม่ แต่เป็นการอนุมัติเรื่องของแผนเงินกู้เดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินของกองทุนน้ำมัน โดยกองทุนน้ำมันจึงเสนอแผนการกู้เงิน แผนการใช้จ่ายเงินกู้ และแผนการชำระหนี้ของการกู้ยืมเงินโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในวงเงินรวม 150,000 ล้านบาท” 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์