ครม.6 ก.ย.'พลังงาน’กู้เงินบริหารค่า FT 'ศึกษาฯ' ชงเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็ก

ครม.6 ก.ย.'พลังงาน’กู้เงินบริหารค่า FT 'ศึกษาฯ' ชงเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็ก

จับตา ประชุม ครม.วันนี้ "ประวิตร" นั่งหัวโต๊ะ เล็งเคาะงบกลางฯ ทั้งโครงการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงศึกษาของบฯเพิ่มอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พลังงานชงกู้เงินบริหารค่าไฟปี66 จับตาแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงเกษตรฯ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (6 ก.ย.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานจะมีการหารือเรื่องต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัย และน้ำท่วมฉับพลันซึ่งรัฐบาลได้มีการจับตา และสั่งการให้หน่วยงานต่างๆรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งต้องจับตาวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงสำคัญ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ยังไม่ได้มีการตั้งปลัดกระทรวงฯคนใหม่ 

ในส่วนวาระที่เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ที่น่าสนใจดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหา เครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง หรือรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

กระทรวงพลังงาน เสนอการกู้เงินเพื่อบริหารภาระค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอการลงนามความตกลงของอาเซียนว่าด้วยกรอบกำกับดูแลด้านยาแผนโบราณ และความตกลงของอาเซียนว่าด้วยกรอบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
กระทรวงยุติธรรม เสนอการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตรเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เรื่องการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้ แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล

กระทรวงวัฒนธรรมเสนอขอโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)

กระทรวงพัฒนาสังคมฯเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายงานการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเสนอการให้การยอมรับในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย และการกำจัด (Ban Amendment)

สสว.เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 28 และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สสว.

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่ สำนักปลัดสำนักนายกฯรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน รายงานงบการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของการยางแห่งประเทศไทย

รายงานการติดตามดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 15 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) กระทรวงพลังงานเสนอรายงานประจำปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ประจำปี 2564

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทำที่บ้านเพื่อ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

กระทรวงการคลังเสนอรายงานกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรฯเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ.

กระทรวงพลังงานเสนอการเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป ระบบด้านทันตสาธารณสุขไทยตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา

กระทรวงทรัพยากรฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....


กระทรวงแรงงาน เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีบริษัทเอกชนให้ผู้สมัครงานตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำงาน


กระทรวงแรงงาน เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทำที่บ้านเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ของ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา


สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เสนอมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563